انیمیشن تبلیغاتی 

ساخت انیمیش داستانی به گونه ای که یک دست در صفحه با نقاشی و کشیدن تصاویر و صدا گذاری مفاهیم کسب و کار شما رو توضیح میدهد.

فهرست